Regulamin

Regulamin korzystania z usług Epi Laser

Wydawcą Kart Podarunkowych Epi Laser jest firma Epi Laser Magdalena Ziemba, z siedzibą w Legnicy przy ul. Jaworzyńska 108 NIP: 6912083680 (zwanej dalej Epi Laser).

Nabycie i realizacja Karty Podarunkowej

Karty Podarunkowe Epi Laser są do nabycia w Salonie Epi Laser w Legnicy bądź przez stronę internetową epilaser.pl

Karty Podarunkowe dostępne są w dowolnym nominale.

Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Karta Podarunkowa Epi Laser:

  • może być zrealizowana wyłącznie w salonie Epi Laser w Legnicy,
  • nie podlega wymianie na środki pieniężne,
  • nie podlega zwrotowi,
  • Epi Laser ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku gdy karta jest uszkodzona i uniemożliwia to odczytanie zapisanych na niej informacji

Wartość Karty Podarunkowej

Wartość Karty Podarunkowej zależna jest od kwoty za którą karta została nabyta.

Termin ważności Karty Podarunkowej

Karta podarunkowa ważna jest przez 3 miesiące od daty jej zakupu.

Płatność Kartą Podarunkową

Karta Podarunkowa upoważnia do skorzystania ze wszystkich zabiegów oferowanych przez Epi Laser do kwoty na którą wystawiona jest karta podarunkowa.

W przypadku zakupu zabiegów  o wartości wyższej niż znajdujące się środki na Karcie Podarunkowej, Nabywca zobowiązany jest dopłacić różnicę (gotówka, karta kredytowa lub też inna Karta Podarunkowa).

W przypadku zakupu t zabiegów  o wartości niższej niż znajdujące się środki na Karcie Podarunkowej, wartość znajdujących się na niej środków zostaje pomniejszona o kwotę zakupu.

Pozostała kwota na Karcie Podarunkowej nie ulega przepadkowi i może być wykorzystana przez Nabywcę w innym terminie z zachowaniem limity ważności karty podarunkowej (3 miesiące od daty zakupu karty podarunkowej)

Utrata, zniszczenie, nieuprawnione korzystanie z Karty Podarunkowej

Wydawca Kary Podarunkowej nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, zniszczenie karty lub nieuprawnione korzystanie z niej przez osoby trzecie,

W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Epi Laser nabywcy nie przysługują wobec Epi Laser żadne roszczenia.

Inne

Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Epi Laser w drodze pisemnej w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Nabywcę.

Reklamacje należy przesyłać listowanie na adres Epi Laser w Legnicy

Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych oraz odbiór Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Wydanie Karty Podarunkowej Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Epi Laser najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Nabywcy jedynie pisemne pokwitowanie niestanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówienia jest Epi Laser. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz polityką prywatności publikowaną w serwisie epilaser.pl.

.