Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ EPI LASER MAGDALENA ZIEMBA

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, s.1). Wobec powyższego EPI LASER Magdalena Ziemba przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

I. Administrator danych osobowych

Ja, Magdalena Ziemba, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EPI LASER Magdalena Ziemba, ul. Jaworzyńska 108, 59-220 Legnica, NIP 6912083680 jestem administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzana danych osobowych proszę kontaktować się z nami pisemnie na adres ul. Piastowska 43, 59-220 Legnica, drogą elektroniczną na adres e – mail: poczta@epilaser.pl lub telefonicznie pod numerem 732 702 702.

II. Organ nadzorczy w zakresie danych osobowych.

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

III. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych.

Przetwarzany Twoje dane osobowe w następujących celach:

  • w celu zawarcia z Tobą i realizacji umowy sprzedaży naszych usług a także produktów, w tym realizacji ewentualnych roszczeń reklamacyjnych, które Ci przysługują; (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celach marketingowych, w tym przedstawienia Tobie oferty naszych usług i produktów drogą elektroniczną lub telefoniczną, na podstawie Twojej zgody oraz zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO) – cel marketingowy dotyczy tylko podstawowych danych identyfikacyjnych: imię, nazwisko, adres, poczta e – mail, numer telefonu;
  • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy.

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:

a) Podstawowe dane identyfikacyjne:

imię, nazwisko, PESEL, adres, poczta e – mail, numer telefonu.
b) Dane wrażliwe: stan zdrowia (w tym przebyte choroby, uczulenia, dolegliwości, przyjmowane leki, odbyte zabiegi), nałogi.

V. Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, takim jak:
a) biuro rachunkowe,
b) kancelaria prawna, z której usług korzystamy w celach dochodzenia roszczeń, czy rozstrzyganiu ewentualnych sporów;
c) VERSUM Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko-Białej – dostarczająca system do zarządzania salonem.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych.

Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO informujemy, iż:

  • Twoje dane pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży naszych produktów lub usług przechowujemy i przetwarzamy przez okres trwania umowy aż do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu zawartych umów;
  • Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VIII. Twoje prawa:

Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.

c) prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d) ograniczenia przetwarzania danych.

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw „marketingowy”.

Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

f) prawo do przenoszenia danych.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie drogą listowną pod adres ul. Wrocławska 27 budynek MPoint, 59-220 Legnica;
drogą elektroniczną na adres email: poczta@epilaser.pl
lub zadzwoń pod numer: 732 702 702.
 

Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

.